Chcete víc. Proto investujete.

Profesionální koučink je investicí, která se vrací.

Výsledek vzájemné spolupráce je vhodné vedle slovně popsaných, kvalitativních přínosů vyjádřit také pomocí finanční hodnoty a dalších číselných parametrů. Základem je použít vhodnou metodiku.

Návratnost investice do koučování – Return of Investment (ROI) of Coaching

Parametr ROI vyjadřuje poměr prostředků získaných díky koučinku a prostředků investovaných do koučinku. Jinými slovy, ROI vyjadřuje, kolik korun získáte navíc  nazpět na jednu investovanou korunu. Při vrácené investici je ROI rovno 100%, při zisku vyšším než byla původní investice je výsledné ROI vyšší než 100%.

86%

Většina společností (86%) uvedla, že investice se jim přinejmenším vrátila.

700%

Medián ROI uvedených spokojených společností byl 700%.

5000%

19% společností uvedlo hodnotu ROI minimálně 5000% (50x hodnotu investice).

344%

68% individuálních klientů udalo, že se investice přinejmenším vrátila. Medián ROI této skupiny byl 344%.

Zdroj: orig. ICF Global Coaching Client Study zpracovaná PricewaterhouseCoopers na základě zadání ICF.

Od koučinku můžete očekávat změny jako jsou

 • zlepšení schopnosti komunikovat
 • zlepšení vztahů
 • zvýšení odolnosti / přizpůsobivosti změnám
 • snížení stresu / zvýšení duševní pohody
 • odstranění bloků / uvolnění potenciálu
 • zvýšení sebedůvěry / kreativity
 • zvýšení zapojení a týmové práce
 • zvýšení ochoty převzít odpovědnost
 • vyšší uvědomění situace, své role a povinností
 • lepší time management a práce s prioritami
 • lepší schopnost pracovat se silnými a slabými stránkami
 • zvýšení souladu s cíli týmu / firmy
 • zlepšení zadávání / přijímání úkolů
 • a další a další …

Uvedené změny se hmatatelně projeví v některé z následujících oblastí:

 • strávený čas na aktivitě
 • výnosy / náklady / zisk / ztráty
 • efektivita / produktivita
 • míra inovací
 • kvalita
 • úspěšnost zavedení změn
 • zákaznická spokojenost
 • fluktuace zaměstnanců
 • délka zaškolování
 • míra ochoty spolupracovat
 • doba uvedení inovace do provozu
 • a dalších a dalších …

Jaká je pro vás finanční hodnota změn v těchto oblastech?

Jaký existuje potenciál pro tyto změny ve vaší společnosti?

Často si uvědomujeme cenu našeho chování teprve tehdy, když jsme přinuceni zpětně složit celou mozaiku souvisejících událostí a zároveň máme schopnost sebereflexe.

Dovednost identifikovat v takovém řetězci jednotlivé role a dokázat rozpoznat a popsat často neviditelné vlivy a tendence chování je pro porozumění výsledku zcela zásadní. V této analytické činnosti nás mohou omezovat naše domněnky, předsudky, tendence typu “sám to vím nejlépe” a také slepá místa – jak naše osobní, tak celé organizace. Toto je vhodná chvíle pro začátek spolupráce s profesionálním koučem, který má na paměti vaše ROI.

Sjednejte si Strategickou schůzku, abyste předem zjistili, jak se vám to vrátí.

Poznámka tvůrce: použité obrázky jsou aktuálně testovány v náhledové kvalitě.