OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Ing. JAN NOVÁK s.r.o. se sídlem Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem, IČ: 28688074, DIČ:CZ28688074 zapsané v OR u KS v Ústí n.L. pod zn. C26942 (dále jen “prodávající“)

pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.koucovanikuspechu.cz a kouc.jannovak.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetových adresách www.koucovanikuspechu.cz, kouc.jannovak.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují:

a) na kupující, kteří jsou v postavení spotřebitele, tj. na osoby, které při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím jednají mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující – spotřebitel“), a

b) na kupující, kteří při uzavírání kupní smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující – podnikatel“). Je-li dále používán pojem kupující, rozumí se jím jak kupující – spotřebitel, tak kupující – podnikatel.

1.3. Právní vztahy mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím se řídí obchodními podmínkami, občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a dalšími příslušnými právními předpisy.

1.4. Právní vztahy mezi kupujícím – podnikatelem a prodávajícím se řídí obchodními podmínkami, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.

1.5. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné, a kupující odesláním objednávky prodávajícímu stvrzuje, že obchodní podmínky akceptuje.

1.6. Podmínky odchylné od obsahu obchodních podmínek je možné si sjednat mezi stranami samostatně v rámci kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.7. Obsah obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.8. Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní vztahy vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Prodávající umožňuje kupujícímu nákup bez předchozí registrace uživatele.

2.2 Kupující souhlasí s tím, že k emailu použitému kupujícím během objednávky bude automaticky po akceptaci platby vytvořen uživatelský účet, pokud již ve webové stránce neexistuje. Kupující obdrží potvrzovací email, po jeho potvrzení následně údaje pro přihlášení do uživatelské sekce webového rozhraní obchodu.

2.3 Pomocí uživatelského účtu je kupující oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ve kterém může provádět správu svých osobních údajů a objednávat zboží a služby.

2.2. Kupující je povinen uvádět v registraci i objednávce takové správné a pravdivé údaje, které umožňují vystavení platného daňového dokladu, záručního listu a řádné doručení objednaného zboží/poskytnutí služby prodávajícím. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových informací ke svému uživatelskému účtu a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo v jiných obdobných případech.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží/služeb umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru, není návrhem na uzavření kupní smlouvy, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží/služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Pro vlastnosti zboží/služeb nabízených na webovém rozhraní prodávajícího je rozhodující technický popis zboží či služby, vyobrazení zboží má pouze ilustrativní charakter. Prodávající zajišťuje informační e-mail, při jejímž kontaktování budou kupujícímu poskytnuty bližší technické informace o zboží/službě a jejich vlastnostech. Informační email ve znění kouc@jannovak.cz je možné kontaktovat kdykoli.

3.3. Předmětem kupní smlouvy je podle obchodních podmínek koupě zboží/služeb s tím, že zbožím se rozumí to zboží, které se zobrazuje na webovém rozhraní prodávajícího a službou služba, která je specifikována a zobrazuje se na webovém rozhraní prodávajícího.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží/službě, zejména pak informace o kupní ceně jednotlivého druhu zboží či služby, uvedené BEZ zákonné daně z přidané hodnoty v souladu s platnou právní úpravou. Nabídka zboží/služeb a k tomu příslušné kupní ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží/služby zobrazovaného na webovém rozhraní, a to zejména s ohledem na vyčerpání zásob zboží/omezení v poskytování služeb.

3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s dodáním zboží, tj. s jeho balením a dopravou, resp. nákladech s poskytnutím služby. Údaje o nákladech spojených s dodáním zboží/s poskytnutím služby se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží/využití služby. Pokud nelze náklady na dodání zboží/využití služby stanovit předem, mohou být kupujícímu dodatečně účtovány. Údaje jsou dále platné pouze po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu, a pouze v případech, kdy je zboží doručováno/služba poskytnuta na území České republiky.

3.6. Kupující objednává od prodávajícího zboží/službu, které je uvedeno na webové stránce, a to prostřednictvím objednávkového formuláře, který kupujícímu umožňuje vybrat druh, množství zboží/služby a způsob úhrady kupní ceny za příslušné zboží/službu. Údaje v objednávce označené jako povinné je kupující povinen pravdivě vyplnit. Objednávkový formulář dále obsahuje informace o objednávaném zboží/službě, kupní ceně, včetně způsobu její úhrady, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží/možnosti využití služby, a o nákladech spojených s dodáním objednaného zboží/ využití služby (dále jen „objednávka“).

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a v případě potřeby měnit uváděné údaje, které kupující do objednávky vložil, a to s ohledem na zjištění a opravení případných chyb vzniklých při zadávání objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto přijetí objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském rozhraní nebo na objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Proces objednávky je ukončen potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Uskutečněním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží/poskytovanou službu v uvedeném množství.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn s ohledem na charakter objednávky, zejména co se týká množství zboží, charakter služby, výše kupní ceny anebo předpokládaných nákladů na dodání zboží/služby, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky s tím, že kupující je povinen svou objednávku prodávajícímu neprodleně potvrdit.

3.10. Objednávka kupujícího se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, a to na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je povinen objednávku kupujícího – spotřebitele neprodleně, tj. nejpozději do následujícího pracovního dne, potvrdit na elektronickou adresu kupujícího, nebo se ve stejné lhůtě k objednávce jinak vyjádřit.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží/službu a kupující se zavazuje toto zboží/službu od prodávajícího či od jiné prodávajícím pověřené osoby převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.13. Obsah kupní smlouvy je možné měnit nebo doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

4. Cena zboží / služeb a platební podmínky

4.1. Cena zboží či služby je uvedena a hradí se v české měně, tj. české koruně (CZK).

4.2. Na webovém rozhraní jsou nabídková ceny zboží či služeb uvedeny bez DPH (zákonné daně z přidané hodnoty). Sazba DPH na všechny služby a zboží je 21%. Celková cena včetně DPH objednávaného zboží a služeb je kupujícímu zobrazena před úhradou na stránce Pokladna.

4.3. Kupující může prodávajícímu uhradit kupní cenu za zboží/službu a případné náklady spojené s dodáním zboží jedním z níže uvedených způsobů:

a) bezhotovostně bankovním převodem nebo složením peněžních prostředků na účet prodávajícího č. 2100839857/2010, vedený u FIO Banka;

b) v hotovosti na místě určeném v kupní smlouvě při osobním odběru zboží/využití služby;

c) bezhotovostní úhradou prostřednictvím platební karty v sídle prodejce nebo na na vyhrazené stránce webového rozhraní.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží či poskytnutím služby ve smluvené výši s tím, že jestliže nebude možné tyto náklady stanovit předem, mohou být tyto náklady prodávajícím účtovány dodatečně. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží/poskytnutím služby.

4.5. Kupní cena je splatná při převzetí zboží/poskytnutí služby, a to v případě platby v hotovosti nebo bezhotovostní úhradou prostřednictvím platební karty. V případě bezhotovostní platby převodem z účtu nebo složením peněžních prostředků na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne následujícího po dni, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

4.6. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v případě bezhotovostní platby nebo složení peněžních prostředků na účet prodávajícího v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího. V případě platby v hotovosti nebo při dodání zboží na dobírku je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn úhradou kupní ceny prodávajícímu nebo přepravci při předání zboží, a v případě platby prostřednictvím platební karty při osobním odběru zboží/čerpání služby okamžik provedení úhrady přes platební terminál prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že nedojde k dostatečnému potvrzení objednávky ze strany kupujícího podle ustanovení čl. 3.9. obchodních podmínek, požadovat od kupujícího úhrady kupní ceny v plné výši, a to před odesláním zboží kupujícímu. S ohledem na způsob předání věci – zboží – či poskytnutí služby – kupujícímu ze strany prodávajícího, který vylučuje možnost prohlídky věci – zboží/služby – je vyloučena první věta ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

4.8. Případné slevy z kupní ceny zboží/služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu není možné vzájemně kombinovat, ledaže by mezi kupujícím a prodávajícím bylo výslovně ujednáno jinak.

4.9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu za poskytnuté plnění předá prodávající kupujícímu buď přímo při osobním odběru zboží/poskytnutí služby, nebo mu jej zašle v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího.

5. Dodaní zboží/poskytnutí služby – podmínky

5.1. Způsoby dodání zboží/poskytnutí služby kupujícímu jsou následující:

a) osobní odběr zboží v místě ujednaném v kupní smlouvě,

b) osobní odběr zboží na adrese: Ústí nad Labem, Velká Hradební 2, PSČ 400 01, Česká republika

c) osobní čerpání služby kupujícím v provozovně Prodávajícího

d) osobní čerpání služby kupujícím v místě písemně či ústně sjednaném při objednávce služby kupujícím,

e) čerpání služby kupujícím pomocí prostředků vzdálené komunikace jako jsou telefon, Skype, VoIP klienti (BBM, WhatsUp) a další.

5.2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno výslovně jinak, zavazuje se prodávající zajistit balení zboží podle zvyklostí; nejsou-li pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Shora uvedené se použije rovněž pro zboží, které je kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce (dále jen „zásilka“).

5.3. V případě, že je způsob dopravy zásilky ujednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Prodávající dále zajistí, aby bylo zboží kupujícímu dodáno nejdéle ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, anebo aby bylo kupujícímu v uvedené lhůtě oznámeno, že zboží bude z vážných důvodů dodáno později s tím, že na termínu dodání zásilky se smluvní strany dohodnou.

5.5. Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání.

5.6. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než uvedeným v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručovaní zboží.

5.7. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné vady na obalech neprodleně nahlásit přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží od přepravce pouze v případě, že kupující objektivně shledá neoprávněné vniknutí do zásilky. O této skutečnosti je kupující rovněž povinen neprodleně informovat prodávajícího.

5.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje mimo jiné informace o nákladech spojených s dodáním zboží, tj. o nákladech spojených s balením a dopravou zboží, s tím, že tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. V případě dodání zboží mimo území České republiky budou dodací podmínky a výše jejich nákladů sjednány dodatečně a samostatně.

5.9. Dodáním zboží se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí objednaného zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti prodávajícího dodat objednané zboží. Odevzdáním zboží kupujícímu se při odeslání zboží rozumí předání zboží prvnímu dopravci k přepravě s tím, že u kupujícího – spotřebitele nastane tento okamžik předáním zboží ze strany dopravce ve prospěch kupujícího-spotřebitele, ledaže by si kupující – spotřebitel sám určil dopravce, aniž by mu byl prodávajícím nabídnut.

5.10. Způsob dodání zboží je určen v kupní smlouvě. Nepřevezme-li kupující v souladu s kupní smlouvou zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s dodáním zboží, a případně za jeho uskladnění, s tím, že Prodávající je současně oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5.11. Kupující si v souladu s ustanovením § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke zboží/službě, a to do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Jestliže nabude kupující vlastnické právo ke zboží/službě před jeho převzetím/čerpáním služby, má prodávající do odevzdání zboží kupujícímu práva a povinnosti schovatele. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího již převzetím tohoto zboží/čerpáním služby.

5.12. Náklady na dodání objednaného zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu a jsou účtovány k tíži kupujícího. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady na dodání zboží.

6. Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od kupní smlouvy:

a) u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči;

b) u smluv o poskytování služeb za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu;

e) u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal;

i) u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu.

6.2. Kromě případů uvedených v ustanovení článku 6.1. obchodních podmínek nebo v jiných případech, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jestliže je předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží nebo několik částí zboží, počíná lhůta pro odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy plynout ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro zachování lhůty kupujícího – spotřebitele k uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy postačí, bylo-li předmětné odstoupení v rámci shora uvedené lhůty Prodávajícímu ze strany kupujícího – spotřebitele prokazatelně odesláno.

6.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující – spotřebitel povinen toto odstoupení oznámit prodávajícímu ve lhůtě podle ustanovení článku 6.2. obchodních podmínek, a to:

a) dopisem na adresu Ústí nad Labem, Velká Hradební 2, PSČ 400 01, Česká republika

b) e-mailem na elektronickou adresu kouc@jannovak.cz.

6.4. Kupující může k odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář, který je přílohou obchodních podmínek.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Předmětné zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, je-li možné v původním obalu, a to do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího – spotřebitele od kupní smlouvy podle ustanovení § 1831 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lhůta pro vrácení zboží zůstane zachována, jestliže v rámci této lhůty kupující – spotřebitel zboží prodávajícímu prokazatelně odešle.

6.6. Zboží kupující – spotřebitel vrátí v souladu s ustanovením čl. 6.5. obchodních podmínek osobně nebo poštovním balíkem na adresu Ústí nad Labem, Velká Hradební 2, PSČ 400 01, Česká republika. Bude-li vracet kupující zboží prostřednictvím poštovního balíku, zajistí, aby vracené zboží bylo řádně zabezpečeno proti poškození nebo zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného balení nelze vrátit kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu v plné výši. Náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu v případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od kupní smlouvy nese kupující – spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1832 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Náklady na vrácení zboží odpovídají nákladům vynaloženým Prodávajícím na dodání tohoto zboží kupujícímu.

6.7. Prodávající je bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží ze strany kupujícího – spotřebitele oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

6.8. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele v souladu s obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli do 14 dnů, podle ustanovení § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího – spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky přijaté od kupujícího – spotřebitele, které představují kupní cenu a náklady na dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo jinak prokáže, že zboží prodávajícímu řádně odeslal.

6.9. Jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Shora uvedené vrácení peněžních prostředků za dodání zboží se nevztahuje na případy osobního odběru zboží kupujícím – spotřebitelem.

6.10. Vrácení přijatých peněžních prostředků kupujícímu – spotřebiteli se uskuteční stejným způsobem, jakým došlo k přijetí kupní ceny prodávajícím od kupujícího – spotřebitele, anebo jiným způsobem na základě ujednání mezi smluvními stranami. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu – spotřebiteli tyto peněžní prostředky již při vrácení zboží.

6.11. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, tedy kupující nese odpovědnost za to, jestliže vrácené zboží bude jinak poškozeno, jinak opotřebeno či částečně spotřebováno. Prodávajícímu poté vůči kupujícímu – spotřebiteli vzniká nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.12. Do doby převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým prodávající kupní cenu od kupujícího – spotřebitele přijal, anebo jiným způsobem na základě ujednání mezi smluvními stranami.

6.13. Pokud je společně se zbožím dodaném na základě kupní smlouvy, od které kupující – spotřebitel odstoupí, poskytnut ze strany prodávajícího dárek, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku účinnosti a kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nedohodnou-li se kupující – spotřebitel a Prodávající jinak.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními platné právní úpravy, zejména pak ustanoveními § 1914 až § 1925, ustanoveními § 2099 až § 2117 a ustanoveními § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.

7.2. Věcí se v ustanoveních 7. článku obchodních podmínek rozumí zboží, kterým je předmět koupě mezi prodávajícím a kupujícím, anebo službou poskytovanou kupujícímu.

7.3. Kupující je povinen při převzetí zboží si jej pečlivě prohlédnout, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, tedy zejména za to, že věc v době převzetí:

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly s tím, že jestliže chybí ujednání, pak má věc takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci anebo na základě reklamy jimi prováděné;

b) se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, jakosti a provedení s tím, že jestliže není jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, nebo jinak pro účel obvyklý; a

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci, má se za to, že vada byla již při převzetí zboží.

7.6. Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, jestliže kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu kupující sám způsobil.

7.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového zboží v době 24 měsíců, a u použitého zboží v době 12 měsíců. Záruka se vztahuje na vady, s ohledem na to, že věc, která je předmětem kupní smlouvy, má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

7.8. Kupující je v případě zjištění vady na dodaném zboží povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující neoznámí bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Půjde-li o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání věci.

7.9. Kupující není oprávněn vůči prodávajícímu uplatňovat práva z vadného plnění ohledně takové vady věci, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti zjistit již při uzavření kupní smlouvy. Odpovědnost prodávajícího podle shora uvedeného naopak je dána, jestliže kupujícího výslovně ujistil ohledně této vady, že věc je bez vad.

7.10. Kupující není oprávněn uplatňovat jako vadu věci následek takové skutečnosti, když se prokáže, že věc používal v rozporu s jeho účelem a návodem. Kupující je povinen se předem seznámit s návodem věci, který je k ní přiložen nebo si vyžádat od prodávajícího informace o věci, které je prodávající na žádost kupujícího povinen poskytnout.

7.11. Prodávající je povinen po provedení úhrady kupní ceny, vystavit kupujícímu doklad o zakoupení zboží/služby, který slouží pro účely odpovědnosti prodávajícího za vady jako záruční list.

7.12. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje Kupující:

a) na adrese sídla prodávajícího,

b) na adresách provozoven prodávajícího,

c) nebo elektronickou poštou na adrese kouc@jannovak.cz.

7.13. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží/při reklamování poskytované služby. Vracet reklamované zboží je možné:

a) na adrese sídla prodávajícího,

b) na adresách provozoven prodávajícího.

7.14. Jestliže je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo její součásti nebo poskytnutím náhradní služby, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b) na odstranění vady opravou,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

7.15. Podstatným porušením kupní smlouvy se rozumí takové podstatné porušení povinnosti, o kterém porušující strana již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.16. Kupující při podstatném porušení kupní smlouvy sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit, ledaže by kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.17. Jestliže prodávající v přiměřené době vady neodstraní nebo neoznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

7.18. Jestliže si Kupující v souladu s ustanovením článku 7.16. Obchodních podmínek nezvolí své právo včas, může uplatňovat práva z vadného plnění při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

7.19. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že prodávající nemůže dodat kupujícímu – spotřebiteli novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc jinak opravit či poskytnout novou službu. Toto právo svědčí kupujícímu – spotřebiteli rovněž v případě, jestliže prodávající nezjedná nápravu vad v přiměřené době, nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu – spotřebiteli značné obtíže.

7.20. Jestliže je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

nebo její součásti nebo poskytnutí nové služby, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b) na odstranění vady opravou věci, nebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.21. Dokud kupující neuplatní právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady je prodávající oprávněn odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.22. Jestliže prodávající vadu na zboží včas neodstraní nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Takto provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7.23. Při dodání nového zboží ze strany prodávajícího vrátí kupující prodávajícímu a na jeho náklady zboží původně dodané.

7.24. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 2110 a ustanovení § 2111 Občanského zákoníku.

7.25. Pokud je společně se zbožím či službou dodanými na základě kupní smlouvy, od které kupující odstoupí, poskytnut ze strany prodávajícího dárek, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

7.26. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. V případě výměny součásti věci, běží nová záruční doba jen ve vztahu k této součásti věci.

7.27. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na jejím obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.28. Záruční doba běží od odevzdání zboží/poskytnutí služby kupujícímu s tím, že jestliže bylo zboží kupujícímu odesláno, běží od dojití věci do místa určení. V případě, že má do provozu uvést věc někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, ale pouze pokud objednal kupující uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7.29. Kupujícímu nesvědčí právo ze záruky za jakost, jestliže vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost, ledaže by tuto vadu způsobil prodávající.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2. Kupující dobrovolně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o objednávkách kupujícího (dále jen „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Jestliže kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto ustanovení není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8.5 Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5 Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

9.6 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10. Další práva a povinnosti smluvních stran, závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem profesní organizace ICF, Mezinárodní federace koučů.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4. Pokud právní vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo s uzavřením kupní smlouvy obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že tento právní vztah se bude řídit českým právním řádem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5. Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

10.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, bude nahrazeno takovým ustanovením, jehož obsah se platnému ustanovení nejvíce přibližuje tak, aby byl zachován celkový smysl obchodních podmínek. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny nebo doplnění obchodních podmínek vždy vyžadují písemnou formu.

V Ústí nad Labem dne 10.7.2017

Příloha Obchodních podmínek – Formulář Odstoupení od smlouvy kupujícího – spotřebitele